Kodlama ve Robotik

Kodlama ve Robotikle İlgili Temel Kavramlar

Robot: Programlama yolu ile kendinden kontrollü elektronik ve mekanik birimlerden oluşan, sensörler yardımıyla komutları alıp harekete geçen araçlardır (Arora, 2008).

Robotik: Birden çok mühendislik alanlarının, sağlık bilimleri ve eğitim bilimleri dallarının robot kavramı üzerinde yoğunlaşıp belirli amaçlar için tasarım ve uygulama ortaya koymayı hedeflediği disiplinlerarası ortak çalışma alanıdır. Robotların çalışma sistemini ve kullanımını konu edinen, robotların tasarım süreci ile ilgilenen bir teknoloji dalı olarak da açıklanabilir.

Kodlama: Kodlama, problemleri çözmek, insan – bilgisayar etkileşimini sağlamak ve belirli bir görevi teknolojik araçlar tarafından gerçekleştirilmesi için çeşitli komut setleri ile yapılan uygulama ve geliştirme süreci olarak tanımlanabilir (Sayın & Seferoğlu, 2016). Kodlama aracılığı ile öğrencilerin matematiksel ve mantıksal düşünme süreçlerini ve becerilerini geliştirebileceği araştırma sonuçlarına yansımıştır.

Bilgi İşlemsel Düşünme: Bilgi işlemsel düşünme, bilgisayar biliminin temel kavramlarını kullanarak problem çözmeyi, sistem tasarlamayı ve insan davranışını anlamlandırmayı içerir (Wing, 2006). Bir problem çözme süreci olarak da tanımlanabilir. Wing'e (2006) göre bilgi işlemsel düşünme; (a) büyük zor problemlerin görece kolay ve çözüle¬bilir problemler olarak yeniden formüle edilmesi, (b) özyinelemeli düşünme, (c) soyutlama ve çözümleme, (d) odak noktalarının ayrıştırılması, (e) değişmezleri kullanarak sistemin davranışının tarif etmek (f) buluşsal (heuristic) muhakemeyi kullanmak ve (g) bilgisayar bilimcisi gibi düşünmek ve çoklu seviyedeki soyutlamaları düşünmek olarak açıklanmıştır (Üçgül, 2017).

Kodlama ve Robotik Etkinlikleri

21. yüzyıl becerilerini kazandırma odaklı eğitsel faaliyetlerin ve eğitim politikalarının değişimi; öğrenme ve öğretim açısından eğitimde ciddi bir değişimi beraberinde getirmiştir. Yeni yüzyıl becerilerini nasıl kazandırmalıyız, sorusunun yanıtı verebilmek amacıyla pek çok bilimsel çalışma yapılmaktadır. Bu bağlamda kodlama ve robotik eğitimlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Günümüz koşullarında okullarda veya okul dışında öğretmen ve öğrencilerin teknolojik ve fiziksel olanaklara daha rahat erişebilmesi, robot tasarımına ve kodlanmasına ilişkin eğitsel etkinliklerin ve projelerin artarak devam etmesine imkân sağlamıştır.

Bilgisayar Bilimleri, Mühendislik Alanları ve Eğitim Bilimleri araştırmacılarının ortak çalışmaları doğrultusunda son yıllarda düzenlenmekte olan kodlama ve robotik eğitimleri ile öğrencilere bilgi işlemsel düşünme becerisi, algoritmik düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Robotik ve kodlama eğitimlerinin hem okul öncesi ve K-12 hem de yükseköğretim düzeyindeki öğrencilere akademik beceri kazandırmada, bilişsel başarılarını yükseltmede, öğrenme sürecini iyileştirmede ve desteklemede önemli rolü olduğu açıktır. Bununla birlikte kodlama ve robotik etkinliklerinin nasıl yürütülmesi gerektiği, hangi etkinliklerin hangi sırayla gerçekleştirilmesinin daha verimli olacağı, ilgili eğitimlerin öğrenciler üzerindeki etkisi ve öğretmen mesleki gelişiminde nasıl işe koşulabileceği halen araştırılmaya devam etmektedir.

Kodlama ve Robotikle İlgili Kurumsal Yayınlar

 • Kitap ve Kitap Bölümleri
 • Karal, H., Şılbır Gülbahar, M., & Yıldız, M. (2017). STEM Eğitiminde Bilişimsel Düşünme ve Kodlamanın Rolü. In S. Çepni (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Stem Eğitimi (pp. 389-411), Pegem Akademi.

  Karal, H., Yıldız, M., & Çiftçi, E. (2017). Bilişimsel Düşünme ve Programlama. In H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu, A. İşman (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017 (pp. 75-86), TOJET.

  Çetin, İ., & Berigel, M. (2017). Bilgisayar Bilimi Eğitiminde Kavram ve Kuramlar. In Y. Gülbahar Çakmak (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (pp. 101-131), Pegem Akademi.

 • Makaleler
 • Bildiriler
 • Karal, H., Coşar, A. M., & Şılbır, L. (2017). Kodlayap Projesi. The 5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye. Erişim

  Yıldız, M., & Karal, H. (2017). 21. yüzyıl becerileri ve kodlama öğretimi. 26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye. Erişim

Kodlama ve Robotikle İlgili Projeler ve Kaynaklar

Trabzon Bilgisayar Bilimleri Merkezi: Kodlayap Projesi (Erişim)

Code.org Projesi (Erişim)

Eğitim Bilişim Ağı: Robotik ve Kodlama (Erişim)

Her Türlü Görüş, Öneri ve Bilgi İçin:

Öğr. Gör. Memnune KOKOÇ
Tel : 0 462 377 1812
E-mail: memnunekokoc@ktu.edu.tr